Parking Everywhere With Parktron

สนามบินนานาชาติเกาสง

สนามบินนานาชาติเกาสง (อังกฤษ: Kaohsiung International Airport) ยังเป็นที่รู้จักกันในนามสนามบินนานาชาติเกาสงเสี่ยวกัง เป็นสนามบินนานาชาติหลักตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวัน และมีความไว้วางใจเลือกใช้งานระบบจอดรถ IPMS2000 ของ Parktron ซึ่งเป็นระบบจดจำป้ายทะเบียนรถ และระบบ eTag ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายในลานจอดรถ 

 

 

สนามบินนานาชาติเกาสง

 

 

ช่องทางออกลานจอดรถ

 

 

 

ลานจอดรถบัส และเครื่องจ่ายบัตรขาเข้าลานจอดรถ

 

 

 

เครื่องจ่ายบัตรขาเข้าลานจอดรถ

 

 

เครื่องจ่ายบัตรขาเข้า - เครื่องรับบัตรขาออกลานจอดรถ และระบบจดจำป้ายทะเบียนรถ

 

 

เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ APS